Advent ve vyšebrodském klášteře

2012.12.15_0833.03.jpgV době adventní každé ráno ve všední dny (mimo svátky) v 6.45 budeme sloužit tradiční mše sv. ke cti Panny Marie – Roráty v Zimní kapli. Vstup přes varhanní kůr.

8. prosince v 10 hodin bude v klášterním kostele sloužena tradiční Mše svatá ze svátku Neposkvrněného početí Panny Marie.

V neděli 20. prosince v 10 hodin zazpívá Literátské bratrstvo Staročeské roráty a doprovodí latinskými zpěvy Mši svatou v klasickém římském ritu z 4. neděle adventní.

Srdečně vás zveme a vyprošujeme vám požehnaný Advent!

cisterciáci

Postní doba a Velikonoce ve Vyšebrodském klášteře (2014)

Přehled bohoslužeb.

5. 3. (popeleční středa) – svěcení popela, udělování popelce a Mše sv. v 6.45 hod. v zimní kapli

každý pátek v postní době – od 15 hodin křížová cesta v klášterním kostele

9. 3. (1. neděle postní) – po Mši sv. v 10.00 hod. možnost přijetí popelce pro ty, kdo neměli možnost jej přijmout na popeleční středu

13. 4. (květná neděle) – v 10.00 hod. procesí, svěcení ratolestí a slavná asistovaná Mše svatá

17. 4. (Zelený čtvrtek) – Mše svatá v 18.00 hodin, do 22.00 hod. možnost adorace v Getsemanské zahradě

18. 4. (Velký pátek) – v 15.00 hod Via Crucis – pobožnost Křížové cesty, v 18.00 obřady z Umučení Páně – Zpívané Pašije a Lamentace, Uctívání Kříže (hudební doprovod Literátské bratrstvo z Netolic pod vedením Mgr. Jiřího Churáčka – Palestrina: Popule meus, hymnus Vexila Regis, Jacob Handl Gallus: Ecce, qoumodo moritur ad.), následuje adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

19. 4. (Bílá sobota) – po celý den možnost adorace u Božího hrobu, ve 20.00 hod Vigilie Vzkříšení – slavná asistovaná Mše svatá s velikonočními zpěvy

20. 4. (Zmrtvýchvstání Páně – Boží Hod velikonoční) – v 10.00 hod. slavná asistovaná Mše svatá, hudební doprovod Literátské bratrstvo

21. 4. (velikonoční pondělí) – v 10.00 hod Mše svatá s cisterciáckým ordináriem

Svatá zpověď je vždy před bohoslužbou nebo dle předchozí dohody i v jinou dobu.

Všechny bohoslužby, není-li uvedeno jinak, slavíme v nově opraveném klášterním kostele. Srdečně vás zveme.

bratři cisterciáci z kláštera Naší Paní Vyšebrodské

Vánoční bohoslužby ve vyšebrodském klášteře

24. 12. Štědrý den – půlnoční v 24:00 (asistovaná mše svatá)

25. 12. Narození Páně v 10:00

26. 12. sv. Štěpána v 10:00

1. 1. 2014 Obřezání Páně v 10:00 (asistovaná mše svatá)

6. 1. Zjevení Páně v 10:00

Tyto mše svaté budou slouženy v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v tradičním římském ritu.

Pozvánka na časné sliby fr. Bernarda S. O. Cist.

Klášter Vyšší Brod

Srdečně Vás zvu ve čtvrtek 15. srpna 2013 na obřady mých časných slibů a tonzury ve svatém cisterciáckém řádu Naší Paní Vyšebrodské.

Obřady se konají v kapitulní síni našeho kláštera ve Vyšším Brodě (Alto Vadum) v půl deváté dopoledne.

V 10 hodin jste zváni na poutní mši svatou ze slavnosti Panny Marie Nanebevzaté, patronky cisterciáckého řádu.

Prosím, o potvrzení Vaší účasti. Děkuji.

Fr. Bernard Maria Šimek S.O.Cist

Vyšebrodská pouť k Panně Marii, Matce milosti

V sobotu 8. června 2013 se na Vyšebrodsku v Jižních Čechách již podruhé uskuteční tradičně katolická pouť k Panně Marii, Matce Milosti. Poutníky srdečně zvou R. D. Zdeněk Prokeš, administrátor farnosti Vyšší Brod a správce poutního místa, a spoluorganizátoři Ignác Pospíšil a Lukáš Krutský.

Poutníci se shromáždí ve Vyšším Brodě na náměstí u vyšebrodského farního kostela sv. Bartoloměje a v cca 09:50 (tento čas je zvolen, protože vlak z Rybníka přijíždí krátce před půl desátou) vyrazí na Maria Rast am Stein, mariánské poutní místo nacházející se na severním svahu Martínkovského vrchu, který se tyčí jižně od Vyššího Brodu. Cesta tam vede podél zastavení křížové cesty, čehož bude využito k patřičným modlitbám.

Na Maria Rast am Stein bude odsloužena tradiční mše sv. podle misálu z r. 1962 celebrovaná R. D. Zdeňkem Prokešem, kterou hudebně doprovodí kombinované těleso literátů a místních hudebníků. Mše sv. bude obětována za obnovu katolického života v Čechách a za rodiny postižené povodněmi. Po mši budou následovat loretánské litanie ve vedlejší obrazárně. Okamžik zahájení mše bude záviset na tom, kolik času budou poutníci potřebovat na cestu kombinovanou s modlitbami, předběžný odhad je cca 1 hodina 15 minut. Připočteme-li 15 minut na přípravu, měla by tedy bohoslužba začít v 11:20.

Cestou zpět do Vyššího Brodu mohou poutníci obdivovat krásy Vyšebrodska – oficiální trasa povede nádherným lesem podél Menší Vltavice s vodopády sv. Wolfganga a následně i známého cisterciáckého kláštera, který je v současné době jediným místem v českobudějovické diecézi, kde je možno denně navštěvovat tradiční liturgii (předpokládaný příchod 13:20).

Otec převor Jan Justin Berka nám laskavě povolil, aby se poutníci mohli ve vyšebrodském klášteře zastavit na přátelské popovídání, diskusi o dalších akcích, občerstvení (proběhne na čerstvém vzduchu formou opékání špekáčků či v přednáškové místnosti – rozhodnou počasí a preference poutníků) a prohlídku kláštera, kde bude možno shlédnout i opravený klášterní kostel a s trochou štěstí i slavný relikviář Závišův kříž.

Na závěr několik praktických poznámek:
1) Na místě budou k dispozici poutnické zpěvníky.

2) Nikde na trase mezi Vyšším Brodem a poutním místem není zdroj pitné vody, poutníci si ji musí vzít s sebou, nebo se smířit s tím, že budou žíznit.

3) Cesta tam je s trochou šikovnosti sjízdná pro kočárek, zpět už by to bylo horší, kus by se musel nést (jsou ale možné i alternativní cesty).

4) Korouhve a lidové kroje vítány.

5) Akce proběhne i za nepříznivého počasí – jak se říká: Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.

6) Další informace podá: Ignác Pospíšil (tel.: 775 048 413, email: cinik@centrum.cz)

7) Tento text je možno dále šířit a přetiskovat, neb být šířen a čten je smyslem jeho existence.

„Udělal bych to znovu,“ říká opat trapistického kláštera, který se vrátil k tradici

Rozhovor doplněn fotografiemi z pontifikální mše sv. sloužené Domem Josefem Vollbergem 15. 12. 2012 ve Vyšším Brodě u příležitosti dokončení generální rekonstrukce klášterního kostela.

Trapistický klášter v německém Mariawaldu se roku 2008 jako první a zatím jediný vrátil výlučně k předkoncilní liturgii. Opat Dom Josef Vollberg (který v roce 2012 navštívil vyšebrodský klášter, viz fotogalerii níže) poskytl nedávno rozhovor pro Paix Liturgique, jehož část zde zveřejňujeme.

Jaké byly vaše pohnutky pro přijetí a aplikaci motu proprio Summorum Pontificum a návrat k tradičnímu ritu, kteréžto kroky jste ve vašem opatství uskutečnili koncem roku 2008?

V naší komunitě jsme neviděli žádné ovoce změn, které přinesl Druhý vatikánský koncil a náš počet se drasticky zmenšil. Mezi roky 1965 a 2011 mnoho mnichů opustilo klášter a měli jsme potvrzená jen dvě povolání.

A tak, vystavení antropocentrickým tendencím nové liturgie, zrodila se v nás touha vrátit Boha zpět do centra života našeho kláštera. Tak jako strom žije jen když čerpá energii skrze své kořeny, tak i mnich, ale ne jen mnich, potřebuje čerpat moudrost z mnoha století starého pokladu, aby obnovil svůj život v Církvi.

Liturgie v Mariawaldu není úplně totožná s římským ritem. Má svoje vlastní rysy, svůj kalendář, svou mešní liturgii a svůj Breviář.

Jaké změny to přineslo pro váš náboženský život?

Obnova klade na duchovní život mnicha větší nároky. Porozumění staré liturgii si vyžádalo příslušné dovzdělání. Zpívat gregoriánské zpěvy je umění, které též potřebuje zvláštní tréning. Latina, jako vlastní jazyk bohoslužby potřebuje pevnou vůli a vytrvalost. Recitovat Breviář trvá déle a začátek Officia o třetí hodině ráno si žádá skutečné odhodlání přemoci sám sebe. Všecky tyto oběti jsou ale odměněny dosud nepoznaným bohatstvím.

Služba u oltáře též potřebuje příslušnou přípravu a i samotní věřící potřebují poučení o liturgii sloužené versus Deum. Celebrace versus Deum namísto versus populum vyžaduje od věřících jiný typ „aktivní účasti“, většinou o mnoho soustředěnější…

Jaký dopad to mělo na kvalitu vašeho řeholního života?

Čtyřicet roků nové liturgie způsobilo, že přijmout změny bylo, zvláště pro starší bratry, velmi těžké. Dnes se ale už veškeré napětí zmírnilo a situace je pokojnější. Otevřenost nepřerušené tradici Církve a o mnoho intenzivnější duchovní život pomalu přináší první ovoce, zvláště co se týká povolaní. Netrpělivost není na místě. Mám-li použít příměr jednoho z našich přátel, reforma Mariawaldu je jako otočení zaoceánské lodi plovoucí plnou parou. Potřebuje čas. Mariawald potřebuje čas a modlitby všech.

Co si o té změně myslíte dnes? Měla nějaký účinek na počet povolaní, která jste přitáhli?

Pokud chcete slyšet můj názor, tak říkám: Udělal bych to znovu, bez ohledu na mnohé, někdy velmi záludné, problémy. Od reformy v roce 2008 jsme měli a máme mnoho kandidátů pro vstup do Mariawaldu, čtyřicet až padesát. Většina z nich nezůstala kvůli mimořádným požadavkům a přísné řeholi, kterou zachováváme. To reflektuje všeobecný fenomnén dneška, neschopnost zavázat se na delší čas. Vidíme to i na čím dál menším počtu manželství, všeobecném zvyku žíť v konkubinátu a rostoucím počtu rozvodů. Tento strach ze závazku zasáhl všecky řeholní řády a nesouvisí s naší reformou. V roce 2008 nás bylo v klášteře dvanáct. Dva bratři od té doby zemřeli. Dnes nás je tu deset včetně bratra, který nedávno složil slavné sliby (jeden, který se nebojí závazku). Máme novice a příští rok přivítáme postulanta. Též máme dva nebo tři velmi vážné zájemce. Máme ještě tři bratry, co žijí mimo klášter.

Převzato a přeloženo z Dielne svätého Jozefa.

Fotografie z pontifikální mše sv.

sloužené Domem Josefem Vollbergem 15. 12. 2012 ve Vyšším Brodě u příležitosti dokončení generální rekonstrukce klášterního kostela.

Vyšebrodský klášter se vrátil k tradiční liturgii v roce 2011.

[print_gllr id=3896]

Slavná pontifikální mše svatá ve vyšebrodském klášteře

V sobotu 15. prosince 2012, u příležitosti dokončení generální rekonstrukce a znovuotevření klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšším Brodě, v něm bude sloužena slavná pontifikální mše svatá v klasickém římském ritu.

Hlavním celebrantem bude Dom Josef Vollberg, opat mariawaldského opatství cisterciáků přísné observance, které se k tradičnímu ritu Mše svaté zcela navrátilo v roce 2008 (vyšebrodský klášter pak v roce 2011).

Mše svatá, která začne v 10 hodin, bude obětována za všechny, kteří se o opravu kostela zasloužili. Hudební doprovod obstará Literátské bratrstvo u kůru kostela sv.Václava v Netolicích.

Všichni přátelé a příznivci kláštera i tradiční liturgie jsou zváni. Jedná se o událost mimořádného významu, pontifikální mše svatá bude ve vyšebrodském klášteře sloužena poprvé po více než 60 letech.

Po mši svaté bude možné zakoupit nově vydaný katolický nástěnný kalendář na rok 2013.

Srpnové svátky ve vyšebrodském klášteře

Klášter Vyšší Brod

15. 8. Svátek (I. tř.) Nanebevzetí Panny Marie

Poutní mše svatá (chorální s cisterciáckým ordinariem) v klasickém římském ritu v kapli sv. Anny od 10.00.

Všechny cisterciácké kláštery jsou zasvěceny Panně Marii Nanebevzaté, patronce našeho řádu. V den jejího svátku, ve středu 15. srpna 2012 v 10.00 hod. budeme slavit chorální mši svatou v tradičním římském ritu. Zazpíváme chorál z nádherných starobylých antifon z této liturgické slavnosti. Předtím, v 8.45 bude mít v kapitulní síni obláčku Jan Š., který po roční kandidatuře přijme, na znamení nového způsobu života, mnišský hábit a obdrží řeholní jméno. Prosíme o  modlitby za něho.

20. 8. Svátek sv. Bernarda

V pondělí 20. 8. v 10.00 hodin bude v kapli sv. Anny sloužena tradiční chorální mše svatá z liturgických textů světce. Bude obětována za obrodu našeho řádu a celé Cirkve. V 18.00 hod  v Zimní kapli budou zpívané latinské Nešpory. Po nich budou následovat litanie ke sv. Bernardovi.

Svatý Bernard je jeden z nejvýznamějších světců všech dob. Byl vpravdě nástrojem Božím a pěvcem mariánským. Jeho vstup do kláštera  Cistercium v Burgundsku byl novým impulsem pro obrodu celé Církve. Inicioval založení stovky klášterů cisterciáckého řádu od Pyrenejí přes Alpy až do Skandinávie. Žádný člověk tolik klášterů – domů služby Pánu – a v takové zeměpisné šíři nezaložil. V roce 1142 poslal mnichy, aby založili první cisterciácký klášter v Čechách – Sedlec u Kutné Hory. Vznešenost Boží krásy vyjadřoval sv. Bernard v architektuře cisterciáckých klášterů. Vše má směřovat k Bohu, být střídmé, ale o to více duchovní. To mají zprostředkovat stavby klášterů vsazené vždy do nádherné přírody – harmonii hmoty a ducha. Náš vyšebrodský klášter je tím nejlepším svědectvím, ač založen až téměř sto let po jeho smrti, ale v jeho intencích. Spisy sv. Bernarda jsou plny vroucí lásky k Panně Marii a k Církvi. Neváhal rázně, ale s láskou a účinně, vystoupit proti heretikům (Abelard ad.), které přiměl k pokání a návratu k správnému učení Církve. Je patronem našeho řádu.

Srdečně vás zveme.

P. Justin O. Cist., převor

Bohoslužby ve Vyšším Brodě 5. a 10.-11. července

Vyšebrodský klášter, který je jediným místem v českobudějovické diecézi, kde je denně sloužena Mše sv. v tradičním ritu, tímto oznamuje, že o nadcházejících velkých svátcích 5. (sv. Cyrila a Metoděje) a 11. července (sv. Benedikta z Nursie) bude změněn obvyklý rozvrh bohoslužeb, a to následujícím způsobem:

Čtvrtek 5. července – sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů a patronů Evropy

Zpívaná mše sv. (Missa de Angelis) v kapli sv. Anny od 10:00

Úterý 10. července, předvečer svátku sv. Benedikta

18:00 – V Zimní kapli započnou zpívané latinské nešpory, následně proběhne Eucharistická adorace.

Středa 11. července – sv. Benedikta z Nursie, otce západního mnišství

V případě zájmu o účast na chórových modlitbách je třeba se předem ohlásit na čísle 602 156 127.

4:15 – Recitované latinské Vigilie

6:15 – Ranní chvály (Laudy)

7:00 – Prima a Martyrologium O.Cist

10:00 – Chorální Mše svatá v kapli sv. Anny (klasický římský ritus; gregoriánský chorál z Graduale Cisterciense)

12:00 – Tercie a Sexta

14:00 – Nona, následují litanie ke sv. Benediktovi

18:00 – Zpívané latinské nešpory, následně Eucharistická adorace

19:45 – Kompletář, na závěr Salve Regina a požehnání

Celé officium je z latinského formuláře ze sv. Benedikta.

Mše bude celebrovat P. Jan Justin Berka OCist.

Více informací ZDE.

Slavnost Božího Těla s procesím ve Vyšším Brodě

Ve čtvrtek 7. června na slavnost Božího Těla se v kapli sv. Anny u cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě od 10:00 uskuteční tradiční mše sv. s cisterciáckým chorálním ordináriem a po ní bude následovat eucharistický průvod k oltářům na klášterním nádvoří.

Latinsko-české liturgické texty slavnosti naleznete zde.