Mimořádné mše svaté v březnu v Praze

Kostel Zvěstování Panny MarieV kostele Zvěstování Panny Marie v Praze na Smíchově (viz mapku níže) budou slouženy mše svaté v tradičním římském ritu

  • ve čtvrtek 19. března od 17h na svátek sv. Josefa (zpívaná),
  • v pátek 20. března pravidelná mše sv. od 17h (recitovaná),
  • v sobotu 21. března od 12h mše sv. před Pochodem pro život (zpívaná)
  • v neděli 22. března pravidelná mše sv. od 17h (zpívaná)
  • ve středu 25. března od 17h na titulární slavnost Zvěstování Panny Marie (slavná asistovaná mše sv.).

Námi vydaný kalendář na rok 2015 bude možno za zvýhodněnou cenu zakoupit vždy po mši sv.

[mappress]

Pouť na Svatou Horu v sobotu 17. května

V sobotu 17. května 2014 se opět po roce uskuteční orelská pouť na Svatou Horu. Program bude následující:

10.00 – Začátek pouti na náměstí T. G. Masaryka u římskokatolického farního chrámu sv. Jakuba v Příbrami. Cestou na Svatou Horu modlitba sv. růžence a sv. litanií.
11.30 – Slavná asistovaná mše sv. podle misálu z r. 1962 na Svaté Hoře. Uctění Panny Marie Svatohorské;
13.00 – občerstvení na Svaté Hoře (individuálně);
15.00 – pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory. Svátostné požehnání ve svatohorské bazilice.

Pozvánku, obsahující kontaktní informace na organizátory, si můžete stáhnout zde (str. 3).

[mappress]

Vyšebrodská pouť k Panně Marii, Matce milosti

V sobotu 8. června 2013 se na Vyšebrodsku v Jižních Čechách již podruhé uskuteční tradičně katolická pouť k Panně Marii, Matce Milosti. Poutníky srdečně zvou R. D. Zdeněk Prokeš, administrátor farnosti Vyšší Brod a správce poutního místa, a spoluorganizátoři Ignác Pospíšil a Lukáš Krutský.

Poutníci se shromáždí ve Vyšším Brodě na náměstí u vyšebrodského farního kostela sv. Bartoloměje a v cca 09:50 (tento čas je zvolen, protože vlak z Rybníka přijíždí krátce před půl desátou) vyrazí na Maria Rast am Stein, mariánské poutní místo nacházející se na severním svahu Martínkovského vrchu, který se tyčí jižně od Vyššího Brodu. Cesta tam vede podél zastavení křížové cesty, čehož bude využito k patřičným modlitbám.

Na Maria Rast am Stein bude odsloužena tradiční mše sv. podle misálu z r. 1962 celebrovaná R. D. Zdeňkem Prokešem, kterou hudebně doprovodí kombinované těleso literátů a místních hudebníků. Mše sv. bude obětována za obnovu katolického života v Čechách a za rodiny postižené povodněmi. Po mši budou následovat loretánské litanie ve vedlejší obrazárně. Okamžik zahájení mše bude záviset na tom, kolik času budou poutníci potřebovat na cestu kombinovanou s modlitbami, předběžný odhad je cca 1 hodina 15 minut. Připočteme-li 15 minut na přípravu, měla by tedy bohoslužba začít v 11:20.

Cestou zpět do Vyššího Brodu mohou poutníci obdivovat krásy Vyšebrodska – oficiální trasa povede nádherným lesem podél Menší Vltavice s vodopády sv. Wolfganga a následně i známého cisterciáckého kláštera, který je v současné době jediným místem v českobudějovické diecézi, kde je možno denně navštěvovat tradiční liturgii (předpokládaný příchod 13:20).

Otec převor Jan Justin Berka nám laskavě povolil, aby se poutníci mohli ve vyšebrodském klášteře zastavit na přátelské popovídání, diskusi o dalších akcích, občerstvení (proběhne na čerstvém vzduchu formou opékání špekáčků či v přednáškové místnosti – rozhodnou počasí a preference poutníků) a prohlídku kláštera, kde bude možno shlédnout i opravený klášterní kostel a s trochou štěstí i slavný relikviář Závišův kříž.

Na závěr několik praktických poznámek:
1) Na místě budou k dispozici poutnické zpěvníky.

2) Nikde na trase mezi Vyšším Brodem a poutním místem není zdroj pitné vody, poutníci si ji musí vzít s sebou, nebo se smířit s tím, že budou žíznit.

3) Cesta tam je s trochou šikovnosti sjízdná pro kočárek, zpět už by to bylo horší, kus by se musel nést (jsou ale možné i alternativní cesty).

4) Korouhve a lidové kroje vítány.

5) Akce proběhne i za nepříznivého počasí – jak se říká: Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.

6) Další informace podá: Ignác Pospíšil (tel.: 775 048 413, email: cinik@centrum.cz)

7) Tento text je možno dále šířit a přetiskovat, neb být šířen a čten je smyslem jeho existence.

Přesun svátku Zvěstování Panny Marie a titulární slavnost v Praze

Jelikož 25. březen připadá v roce 2013 na den ve Svatém týdnu, přesouvá se svátek Zvěstování Panny Marie na pondělí 8. dubna.

V kostele Zvěstování Panny Marie (známý také pod nepřesným názvem sv. Gabriela) v Praze na Smíchově bude v tento den, tedy v pondělí 8. dubna, slavná asistovaná mše sv. od 17:00.

Latinsko-české liturgické texty svátku naleznete zde.

[mappress]

III. slezská pouť na Cvilín

Srdečně Vás zveme na tradiční pouť do Slezska, která se uskuteční v sobotu 13. října 2012 na poutním místě: v kostele Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně nad Krnovem.

Srdečně Vás zveme na tradiční pouť do Slezska, která se uskuteční

v sobotu 13. října 2012 na poutním místě: v kostele Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně nad Krnovem.

Další podrobnosti naleznete na pozvánce:

Slezsko, tedy onen pozůstatek kdysi velmi rozlehlé země, patřící ke koruně svatováclavské, je dnes duchovní pustinou. Dokonce i jako region je opomíjeno do té míry, že se lidé mnohdy domnívají, že je náš stát tvořen pouze Čechami a Moravou. Není tomu tak.

My, Slezané, se chceme navracet k víře předků a čerpat z toho, co nám ve Slezsku zanechali. To bylo v nedávné minulosti mnohými systematicky ničeno a pustošeno. I těmi, kteří do tohoto kraje přišli jen za živobytím postrádavše víru a vztah k této půdě. Právě proto se v roce 2010 několik Slezanů rozhodlo obnovit tradici poutí na Cvilín, jako naše katolické dědictví.

Už jen ta skutečnost, že se podařilo již potřetí pouť zorganizovat, je jistě projevem Boží náklonnosti tomuto úmyslu. Přijďte s námi prosit Pannu Marii Sedmibolestnou i svatou Hedviku, patronku Slezska, za opětovný návrat našeho lidu k pravé katolické víře.

Poutní slavná asistovaná mše sv. v Praze – Královicích

Ve čtvrtek 19. července 2012 se v kostele sv. Markéty v Praze – Královicích uskuteční od 17:00 slavná poutní asistovaná mše sv. ke cti sv. Markéty Antiochijské, panny a mučednice.

Celebrant: P. Antonín Ježek.

Pozvánku včetně popsaného dopravního spojení můžete stáhnout zde.

V letáčkové verzi k rozdávání pak zde.

[mappress]

Pouť k Panně Marii ve Vyšším Brodě

V sobotu 9. června 2012 se na Vyšebrodsku v Jižních Čechách uskuteční tradičně katolická pouť k Panně Marii, Matce Milosti.

Poutníci se shromáždí ve Vyšším Brodě na náměstí u vyšebrodského farního kostela sv. Bartoloměje a v cca 10:15 vyrazí na Maria Rast am Stein, mariánské poutní místo nacházející se na severním svahu Martínkovského vrchu, který se tyčí jižně od Vyššího Brodu. Cesta tam vede podél zastavení křížové cesty, čehož bude využito k patřičným modlitbám.

Na Maria Rast am Stein bude odsloužena tridentská mše celebrovaná otcem Františkem L. Juchelkou OFMConv a po ní budou následovat loretánské litanie. Okamžik zahájení mše bude záviset na tom, kolik času budou poutníci potřebovat na cestu kombinovanou s modlitbami, předběžný odhad je cca 1 hodina 15 minut. Připočteme-li 15 minut na přípravu, měla by tedy bohoslužba začít v 11:45.

Cestou zpět do Vyššího Brodu mohou poutníci obdivovat krásy Vyšebrodska – oficiální trasa povede podél Menší Vltavice s vodopády sv. Wolfganga a následně i známého cisterciáckého kláštera, který je v současné době jediným místem v českobudějovické diecézi, kde je možno denně navštěvovat tradiční liturgii (předpokládaný příchod 13:45).

Ti, co nebudou příliš spěchat, se mohou ve vyšebrodském klášteře zastavit na přátelské popovídání, diskusi o dalších akcích, opékání špekáčků a prohlídku kláštera.

Na závěr několik praktických poznámek:
1) Na místě budou k dispozici poutnické zpěvníky.
2) Nikde na trase mezi Vyšším Brodem a poutním místem není zdroj pitné vody, poutníci si ji musí vzít s sebou, nebo se smířit s tím, že budou žíznit.
3) Cesta tam je s trochou šikovnosti sjízdná pro kočárek, zpět už by to bylo horší, kus by se musel nést.
4) Korouhve a lidové kroje vítány.
5) Základ ministrantů vzejde z místních, ministranti si musí donést vlastní odění a bylo by dobré dát o své touze ministrovat vědět předem.

6) Tento text je možno dále šířit a přetiskovat, neb být šířen a čten je smyslem jeho existence.

Pouť na Svatou Horu u Příbrami

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace Orel a sdružení katolické mládeže Iuventutem Vás zvou na pouť k Panně Marii Svatohorské na Svatou Horu u Příbrami v sobotu 21. května 2011.

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace
Orel župa Svatováclavská
a sdružení katolické mládeže
Iuventutem
Vás zvou na

pouť k Panně Marii Svatohorské

na Svatou Horu v sobotu 21. května 2011 v Příbrami

9.30 hod. – začátek pouti na náměstí T. G. Masaryka u římskokatolického farního chrámu sv. Jakuba v Příbrami. Cestou na Svatou Horu modlitba sv. Růžence a sv. Litanií.

11.00 hod. – Slavná asistovaná Mše sv. podle misálu z r. 1962 na Svaté Hoře. Uctění Panny Marie Svatohorské. Mše sv. obětována za vítězství Krista Krále ve společnosti, český národ, katolické rodiny a jednotu orelského hnutí. Celebrant: Jeho Milost Mgr. Jan Gerndt, sídelní kanovník vždy věrné Metropolitní kapituly u svatého Víta v Praze na Hradčanech, člen Metropolitního církevního soudu v Praze a Promotor iustitiae procesu blahořečení Josefa kardinála Berana.

12.30 hod. – občerstvení na Svaté Hoře (individuálně)

14.00 hod. – pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory. Svátostné požehnání ve svatohorské bazilice

Katolický Orel v r. 2011 koná IV. ročník své spolkové pouti ke cti Panny Marie Svatohorské, ochránkyně českého národa. Veřejná pouť je apoštolát. Poutníci se během průvodu budou modlit a zpívat, jinak zachovají zbožné mlčení. Předchozí ročníky orelské pouti se vždy zdařily. Poutníci! Vaším heslem ať je: zbožnost, ukázněnost, dochvilnost! Správný poutník dbá na sváteční oděv!

Statutární město Kladno a Město Dobříš podporují Orla. Orelské prapory, orelské stejnokroje a lidové kroje vítány! Česko-latinský mešní řád stejný jako minulý rok. Kdo má mešní řád z předchozích poutí, může jej použít. K dostání také u pořadatelů.

Přihlášky a dotazy pořadatelům: PhDr. Stanislav Vejvar, starosta Orla župy Svatováclavské, standa.vejvar@volny.cz, http://orel-zsv.ic.cz

_____________________________________________________

Pozvánku ke stažení, vytisknutí a propagaci naleznete zde: .doc , .pdf.

Pouť k sv. Vojtěchu v Počaplech

V sobotu 30. dubna 2011 se v Počaplech u Terezína uskuteční již tradiční pouť k sv. Vojtěchu, v jejímž rámci bude sloužena také slavná asistovaná mše svatá.

V sobotu 30. dubna 2011 se v Počaplech u Terezína uskuteční již tradiční pouť k sv. Vojtěchu, v jejímž rámci bude sloužena také slavná asistovaná mše svatá.

Program:

15:30 – Mše svatá a po ní uctění ostatků sv. Vojtěcha

18:00 – Nešpory a svátostné požehnání

Podrobnější informace naleznete v pozvánce zde.

Svatý Vojtěchu, oroduj za nás!