Postní doba a Velikonoce ve Vyšebrodském klášteře (2014)

Přehled bohoslužeb.

5. 3. (popeleční středa) – svěcení popela, udělování popelce a Mše sv. v 6.45 hod. v zimní kapli

každý pátek v postní době – od 15 hodin křížová cesta v klášterním kostele

9. 3. (1. neděle postní) – po Mši sv. v 10.00 hod. možnost přijetí popelce pro ty, kdo neměli možnost jej přijmout na popeleční středu

13. 4. (květná neděle) – v 10.00 hod. procesí, svěcení ratolestí a slavná asistovaná Mše svatá

17. 4. (Zelený čtvrtek) – Mše svatá v 18.00 hodin, do 22.00 hod. možnost adorace v Getsemanské zahradě

18. 4. (Velký pátek) – v 15.00 hod Via Crucis – pobožnost Křížové cesty, v 18.00 obřady z Umučení Páně – Zpívané Pašije a Lamentace, Uctívání Kříže (hudební doprovod Literátské bratrstvo z Netolic pod vedením Mgr. Jiřího Churáčka – Palestrina: Popule meus, hymnus Vexila Regis, Jacob Handl Gallus: Ecce, qoumodo moritur ad.), následuje adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

19. 4. (Bílá sobota) – po celý den možnost adorace u Božího hrobu, ve 20.00 hod Vigilie Vzkříšení – slavná asistovaná Mše svatá s velikonočními zpěvy

20. 4. (Zmrtvýchvstání Páně – Boží Hod velikonoční) – v 10.00 hod. slavná asistovaná Mše svatá, hudební doprovod Literátské bratrstvo

21. 4. (velikonoční pondělí) – v 10.00 hod Mše svatá s cisterciáckým ordináriem

Svatá zpověď je vždy před bohoslužbou nebo dle předchozí dohody i v jinou dobu.

Všechny bohoslužby, není-li uvedeno jinak, slavíme v nově opraveném klášterním kostele. Srdečně vás zveme.

bratři cisterciáci z kláštera Naší Paní Vyšebrodské

Slavná asistovaná zádušní mše sv. v Třeboni

V sobotu 5. listopadu 2011 od 15 hodin bude v kostele sv. Jiljí v Třeboni J. M. Jan Gerndt sloužit slavné asistované requiem v tradičním ritu.

Requiem A. V. Michny zazpívá českobudějovický kůr Literátského bratrstva Servi musicae sacrae. Akce proběhne s osobním souhlasem Mons. Jiřího Paďoura, biskupa českobudějovického.

Slavná asistovaná poutní mše svatá ke cti Panny Marie Růžencové

Orel župa Kozinova a Orel župa Svatováclavská zvou členy a příznivce Orla a všechen věřící lid na slavnou asistovanou poutní Mši Svatou ke cti Panny Marie Růžencové (podle Misálu z roku 1962) v neděli 3. října 2010

Orel župa Kozinova a Orel župa Svatováclavská zvou členy a příznivce Orla a všechen věřící lid na slavnou asistovanou poutní Mši Svatou ke cti Panny Marie Růžencové (podle Misálu z roku 1962) v neděli 3. října 2010:

  • ve 14:00 hodin začátek poutního průvodu před hřbitovním kostelem sv. Mikuláše v Plzni-Petrohradě (z hlavního vlakového nádraží vlevo, pod viaduktem ulicí Mikulášskou na Mikulášské náměstí). Poutní průvod ke kostelu Panny Marie Růžencové
  • v 15:00 hodin POUTNÍ MŠE SVATÁ TRIDENTSKÉHO RITU V KOSTELE PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ, dominikánská farnost, Jiráskovo náměstí 30, Plzeň

Celebrantem poutní Mše Svaté bude Jeho Milost P. Mgr. Jan Gerndt, sídelní kanovník vždy věrné Metropolitní kapituly u svatého Víta v Praze na Hradčanech, člen Metropolitního církevního soudu v Praze a Promotor Iustitiæ procesu blahořečení Tomáše Josefa kardinála Berana III.OP. Při Mši Svaté asistuje P. Mgr. Antonín Damián Nohejl III.OP, župní duchovní rádce Orla župy Svatováclavské a Moderator Provincialis Fraternitas Presbyterorum et Diaconorum Sancti Dominici. Na Mši Svaté bude vzpomenuto zesnulých a žijících Orlů.

Sestry a bratři, členové Orla! Ke cti Panny Marie Růžencové a pro orelské zásluhy o víru a vlast se dostavte prosím v hojném počtu na poutní slavnost! Lidové a orelské kroje a orelské spolkové prapory vítány. Panno Maria Královno posvátného Růžence, vůdkyně Orlů, oroduj za nás!

Po splnění obvyklých podmínek je možné účastí na poutní Mši Svaté získat plnomocné odpustky. Podmínky získání odpustků jsou řádná svatá zpověď 8 dní před poutí nebo 8 dní po pouti (resp. během pouti), Svaté Přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce, modlitba Apoštolského vyznání víry a Otče náš v kostele nebo kapli.

Mše sv. a rozloučení s P. Juchelkou v Č. Budějovicích

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, která bude sloužena v neděli 27. června 2010 od 16 hodin.


Klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, která bude sloužena v neděli 27. června 2010 od 16 hodin.

Mešní ordinarium Jiřího Churáčka Missa Cantate Domino canticum (re)novum zazpívá a zahraje  Literátské bratrstvo.

Po mši svaté se rozloučíme s P. Františkem Juchelkou a poděkujeme mu za jeho obětavou činnost.

Tradiční poutní mše sv. v Prachaticích byla zrušena

Časopis Duše a hvězdy ve středu 16. června informoval, že otec František Luděk Juchelka oznámil, že, jak se při dnešním rozhovoru s biskupem Jiřím Paďourem dověděl, tradiční mše sv. v Prachaticích se z organizačních důvodů nemůže konat.

Časopis Duše a hvězdy ve středu 16. června informoval, že otec František Luděk Juchelka oznámil, že, jak se při dnešním rozhovoru s biskupem Jiřím Paďourem dověděl, tradiční mše sv. v Prachaticích se z organizačních důvodů nemůže konat:

„Program diecézní poutě ke cti sv. Jana Nep. Neumanna bude ukončen svátostným požehnáním o. biskupa a nebude již možný další program v kostele – byla odvolána tradiční mše sv. v Prachaticích, která byla naplánována na 19. června v 15.30.“

Na tuto skutečnost zareagoval rektor Literátského bratrstva z Netolic MgA. Jiří Churáček:

Součástí oficiálního programu poutního dne (19. 6. 2010) v kostele sv. Jakuba v Prachaticích jsou i zpívané chvály našeho LB. Tohoto nám přiděleného časového prostoru (9.00-10.00) se rádi vzdáme ve prospěch služby mše sv., která nemůže (jak výše uvedeno) být z org. důvodů uskutečněna v domluveném čase. Jménem LB DNES (Literátské bratrstvo DNES) Jiří Churáček – rektor LB.

Aktualizace 17. června:

Definitivní rozhodnutí: Tridentská mše svatá nebude.


V sobotu 19. června 2010 bude u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuka Neumanna slavena poutní mše sv. v tradičním římském ritu v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Začátek mše sv. v 15.30.

Při mši sv. budeme prosit především za naši vlast a svaté biskupy – misionáře podle vzoru sv. biskupa Jana Nep. Neumanna.

Slavnostní Mše svatá v Českých Budějovicích

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Bude sloužena v neděli 25. dubna 2010 od 16 hodin. O hudbu se postará Literátské bratrstvo, zazní velká římská polyfonie (G. P. Palestrina) a další posvátné skladby.

Klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

Celebrovat mši svatou bude P. František Luděk Juchelka a P. Antonín Damián Nohejl.

Zazní velká římská polyfonie (G. P. da Palestrina) v podání Literátského bratrstva. Zpívat bude sbor a hrát instrumentalisté Literátského bratrstva  pod vedením Mikoláše Troupa.

V neděli 25. dubna 2010 v 16 hodin.