Svaté triduum podle misálu z r. 1962

Přinášíme poněkud různorodou směsici informací, aktualit, dobrých, ale i špatných zpráv a jeden apel na pražské věřící.

Pán Ježíš myje nohy učedníkům (1475)

Na naši stránku s latinsko-českými přepisy liturgických textů (http://www.krasaliturgie.cz/texty-ke-msi-svate/nedele.html) byl čerstvě přidán formulář všech obřadů Bílé soboty podle misálu z r. 1962. Formuláře Zeleného čtvrtka a Velkého pátku byly na stránky umístěny dříve a jsou tak již k dispozici veškeré obřady svatého tridua. V brzké době se pokusíme zpracovat i texty k svěcení ratolestí a průvodu na Květnou neděli. (aktualizace: texty jsou již zpracovány)

Jedinečná událost
Latinsko-česká verze těchto obřadů pro lid nebyla dosud pro věřící příliš dostupná. Nejrozšířenější misál pro lid (Schallerův) totiž obsahuje ještě obřady tak, jak vypadaly před reformami Svatého týdne, které proběhly především za pontifikátu Pia XII. v 50. letech 20. století a byly dokončeny za Jana XXIII., nepočítáme-li následnou periodu 2. poloviny 60. let vedoucí k vzniku celého Nového mešního řádu. Méně známý a rozšířený misál Švédův z počátku 60. let již sice nové obřady obsahuje, ale disponuje pouze českým textem – nejedná se o paralelní latinsko-české vydání.

Schallerův misál k sledování obřadů nedostatečný
Kdo by se domníval, že změny za Pia XII. a Jana XXIII. nebyly tak výrazné a misál Schallerův mu tak k sledování obřadů postačuje, byl by patrně velmi zklamán, protože by se v textu ztratil s téměř absolutní jistotou – některé modlitby by ve svém misálku ani nenašel, jiné modlitby a čtení by sice zase našel, ale byly by mu málo platné, neboť byly z obřadů vyřazeny.

Výše zmíněné platí především pro Bílou sobotu, svěcení ratolestí na Květnou neděli a mši sv. na Zelený čtvrtek s umýváním nohou, v menší míře pak na Velký pátek či Zelený čtvrtek bez umývání nohou. Taktéž pašije čtené o Květné neděli byly zkráceny a v závěru upraveny.

Dle Říma mají věřící právo na konání obřadů tridua podle misálu z r. 1962
Na mnoha místech se lze bohužel ještě setkat s neznalostí posledních vyjádření papežské komise Ecclesia Dei ohledně slavení velikonočního tridua podle misálu z r. 1962. Abychom tuto neznalost pokud možno odstranili, připomínáme zde to, co by mělo být minimálně každému výše postavenému církevnímu hodnostáři již téměř rok dobře známo.

V instrukci Universae Ecclesiae (v latinském originále zde, česky zde) vydané 30. dubna 2011 se píše doslova (článek 33):
Skupina věřících, která lne k dřívější liturgické tradici, se těší právu, pokud je k dispozici vhodný kněz, slavit svaté triduum ve forma extraordinaria. V případě, že není k dispozici kostel nebo oratoř výlučně pro tyto obřady, farář nebo ordinář spolu s vhodným knězem ať hledají vhodnější způsob pro dobro duší, nevylučujíce možnost opakování obřadů svatého tridua v jednom kostele.

Věřící se tak podle tohoto oficiálního kuriálního dokumentu z minulého roku dokonce těší právu slavit svaté triduum podle misálu z r. 1962. Mohou tedy v této záležitosti po právu apelovat na svého faráře či místního ordináře. Přípouští se výslovně i opakování obřadů v tomtéž kostele, o kterém může rozhodnout i samotný farář.

Svaté triduum v tradičním ritu tento rok u nás
Víte-li o místu u nás v republice, kde se obřady sv. tridua v tradičním římském ritu budou konat, informujte nás prosím e-mailem, zveřejníme poté s vaší pomocí před Svatým týdnem seznam všech takových míst.

Apel na pražské věřící
Podle našich zpráv se zatím zdá, že se tradiční obřady sv. tridua nebudou konat v pražské arcidiecézi, kde je počet věřících, kteří lnou ke klasickému římskému ritu, velmi vysoký. Apelujeme tedy na pražské věřící, aby užili práva, které jim dokument Universae Ecclesiae přiznává, a požádali o konání těchto obřadů faráře či místního ordináře – tzn. pražského arcibiskupa.

Pozn.: Návod na tisk naleznete na stránce s mešním řádem – tiskne se stejně. Dobrovolný finanční příspěvek za materiály můžete zasílat na účet č. 256077140/0300. Naleznete-li v textech nějaké překlepy, informujte nás prosím e-mailem, abychom je mohli co nejdříve opravit. Děkujeme.