Srpnové svátky ve vyšebrodském klášteře

Klášter Vyšší Brod

15. 8. Svátek (I. tř.) Nanebevzetí Panny Marie

Poutní mše svatá (chorální s cisterciáckým ordinariem) v klasickém římském ritu v kapli sv. Anny od 10.00.

Všechny cisterciácké kláštery jsou zasvěceny Panně Marii Nanebevzaté, patronce našeho řádu. V den jejího svátku, ve středu 15. srpna 2012 v 10.00 hod. budeme slavit chorální mši svatou v tradičním římském ritu. Zazpíváme chorál z nádherných starobylých antifon z této liturgické slavnosti. Předtím, v 8.45 bude mít v kapitulní síni obláčku Jan Š., který po roční kandidatuře přijme, na znamení nového způsobu života, mnišský hábit a obdrží řeholní jméno. Prosíme o  modlitby za něho.

20. 8. Svátek sv. Bernarda

V pondělí 20. 8. v 10.00 hodin bude v kapli sv. Anny sloužena tradiční chorální mše svatá z liturgických textů světce. Bude obětována za obrodu našeho řádu a celé Cirkve. V 18.00 hod  v Zimní kapli budou zpívané latinské Nešpory. Po nich budou následovat litanie ke sv. Bernardovi.

Svatý Bernard je jeden z nejvýznamějších světců všech dob. Byl vpravdě nástrojem Božím a pěvcem mariánským. Jeho vstup do kláštera  Cistercium v Burgundsku byl novým impulsem pro obrodu celé Církve. Inicioval založení stovky klášterů cisterciáckého řádu od Pyrenejí přes Alpy až do Skandinávie. Žádný člověk tolik klášterů – domů služby Pánu – a v takové zeměpisné šíři nezaložil. V roce 1142 poslal mnichy, aby založili první cisterciácký klášter v Čechách – Sedlec u Kutné Hory. Vznešenost Boží krásy vyjadřoval sv. Bernard v architektuře cisterciáckých klášterů. Vše má směřovat k Bohu, být střídmé, ale o to více duchovní. To mají zprostředkovat stavby klášterů vsazené vždy do nádherné přírody – harmonii hmoty a ducha. Náš vyšebrodský klášter je tím nejlepším svědectvím, ač založen až téměř sto let po jeho smrti, ale v jeho intencích. Spisy sv. Bernarda jsou plny vroucí lásky k Panně Marii a k Církvi. Neváhal rázně, ale s láskou a účinně, vystoupit proti heretikům (Abelard ad.), které přiměl k pokání a návratu k správnému učení Církve. Je patronem našeho řádu.

Srdečně vás zveme.

P. Justin O. Cist., převor