Jak mocnou přímluvou Panny Marie byla hříšná žena od věčného zavržení uchráněna a pak obětí mše svaté z očistce vysvobozena

Vyprávění, které zmiňuje učitel Církve sv. Alfons Maria z Liguori (1696-1787) nám k posílení naší naděje připomíná vícero věcí: jak mocná je přímluva Matky Boží, jak velké je Boží milosrdenství, jak kusé je naše poznání a ošemetné usuzování o konečném údělu zemřelého a konečně jakou útěchou je pro duše v očistci oběť mše svaté, zvláště za ně obětované.

V životopise sestry Kateřiny od sv. Augustina (naroz. v Bayeux, † 1688 v Kanadě) se vypráví, že blízko jejího kláštera žila žena jménem Marie, která od mládí, utraceného v hříších, byla až do pozdního věku zatvrzele oddána nepravostem. Obyvatelé místa ji od sebe vyhnali. Proto se uchýlila do vzdálené jeskyně, kde ode všech opuštěná, znetvořená hnilobou a bez zaopatření po čase skonala. Jako němá tvář byla zakopána do neposvěcené země. Ani sestra Kateřina, která se vždycky modlívala k Bohu za duše zemřelých, nepamatovala v modlitbách na nešťastnou stařenu, když se dověděla o její smrti. Myslila o ní jako všichni ostatní, že je zavržena.

Po čtyřech letech se jí však zjevila neznámá duše z očistce a řekla jí: „Sestro Kateřino, jak jsem nešťastná! Ty prosíš Boha za duše všech zemřelých a jenom s mou duší nemáš slitování.“ – „Kdo jsi?“ zeptala se služebnice Boží. – „Jsem ta nešťastná Marie, která zemřela v jeskyni.“ – „A copak jsi spasena?“ divila se sestra Kateřina. – „Ano, jsem spasena – milosrdenstvím Panny Marie.“ – „Ale jak se to stalo?“ – „Když jsem si chvíli před smrtí uvědomila,“ řekla duše, „jak jsem hříšná a jak jsem ode všech opuštěná, obrátila jsem se k Matce Boží a modlila se: ‚Paní, ty jsi útočištěm opuštěných. Hleď, já jsem nyní ode všech opuštěna. Ty jsi má jediná naděje, jenom ty mi můžeš pomoci! Slituj se nade mnou!‘ A Svatá Panna mi vyprosila milost lítosti. Nato jsem skonala a byla zachráněna. Moje Královna mi pak ještě vyprosila milost, aby se zkrátil můj očistec. Trpěla jsem prudší bolesti a nahradila tak mnoho očistcových roků. Nyní potřebuji jen několik mší svatých, abych byla vysvobozena. Prosím tě, dej je za mne sloužit. Slibuji ti, že se pak budu za tebe stále přimlouvat u Boha a u Panny Marie.“

Sestra Kateřina hned dala sloužit mše svaté. Za několik dní se jí opět ona duše zjevila, ale zářivější než slunce, a pravila: „Děkuji ti, Kateřino, už jdu do nebe velebit milosrdenství Boží a přimlouvat se za tebe.“

Převzato z: sv. Alfons Maria de Liguori: Vznešenosti Panny Marie. Vydala Matice cyrilometodějská v Olomouci v roce 2003, přeložil Dr. Stanislav Špůrek, CSsR