»sv. Alfons Maria de Liguori«

Jak mocnou přímluvou Panny Marie byla hříšná žena od věčného zavržení uchráněna a pak obětí mše svaté z očistce vysvobozena

June 24, 2010

Vyprávění, které zmiňuje učitel Církve sv. Alfons Maria z Liguori (1696-1787) nám k posílení naší naděje připomíná vícero věcí: jak mocná je přímluva Matky Boží, jak velké je Boží milosrdenství, jak kusé je naše poznání a ošemetné usuzování o konečném údělu zemřelého a konečně jakou útěchou je pro duše v očistci oběť mše svaté, zvláště za ně obětované.