Novena svatodušní

Přinášíme krátkou úvahu a text noveny, která začíná v pátek po Nanebevstoupení Páně a jež má posloužit jako příprava na Letnice. Modlitby na další dny budeme k článku přidávat vždy s dostatečným předstihem.

Dozněly večerní zvony svátku Nanebevstoupení Páně, Církev končí nešpory toužebnou antifonou: „Ó Králi slávy…“ a my spolu s apoštoly sestupujeme s hory Olivetské, abychom poslušni posledního rozkazu Páně tiše se připravovali na příchod slíbeného Utěšitele. Jest to první novena, která kdy byla konána, a my ji konáme spolu s Neposkvrněnou Pannou – čest, o niž se s ní sdílí jedině novena vánoční. Čím jest advent Vánocům, quadragesima Velikonocům, tím jest tato novéna Letnicím – dobou přípravy k přijetí co možná nejhojnějších milostí. Tam jsme se připravovali na příchod Syna Božího, Spasitele světa, zde se připravujeme na příchod Ducha sv., osvěcovatele a posvětitele našich duší. V jakém duchu máme tuto novenu konat?

a) V duchu touhy. Božský Spasitel sám snažil se roznítit při poslední večeři v srdcích apoštolů co možno největší touhu po Utěšiteli, všechny modlitby Církve k Duchu sv. jsou proniknuty nejvroucnější touhou („Přijď, Duchu sv….“), vzývání Ducha sv. koná Církev vždy kleče.

b) Na modlitbách, po příkladě apoštolů. Milost Ducha sv. si můžeme jen pokornou modlitbou vyprosit, a čím usilovnější naše prosby, tím hojnější jeho dary.

c) V duchu odloučenosti od světa, s myslí sebranou po příkladě týchž apoštolů, kteří očekávali jeho příchod v ústraní večeřadla na Sioně. Rozptýlenost, rámus a neklid nezřízených světských starostí, duši docela pohlcujících, uzavírá srdce příchodu a působení Ducha sv. a činí je nevnímavým pro jeho svatá vnuknutí.

d) Se srdcem čistým. „Ty srdce čistá miluješ.“ Není větší překážky milostiplnému působení Ducha svatosti, není, co by činilo duši neschopnější k přijetí jeho milosti, než nedostatek čistoty. „Do srdce nečistého nevejde moudrost.“

e) V duchu pokory, svornosti a lásky, aby zmizela poslední stopa všeho, co by se stavělo mezi nás a Ducha sv., Ducha jednoty a milování.

DEVÍTIDENNÍ POBOŽNOST K DUCHU SVATÉMU

(Začíná v pátek po Nanebevstoupení Páně)

První den – pátek:

Antifona: Duše Svatý, Stvořiteli a Posvětiteli všech věcí, jenž máš všelikou milost a pronikáš zrakem vše, přijď a naplň mysli a srdce naše! Přijď k nám, Duše Svatý, Utěšiteli, abychom se stali činiteli všeho, co nám hlásal a přikázal Kristus Pán! Duše Svatý, Bože, ty vysíláš slovo své a vše tavíš; zavane dech tvůj a tekou prameny milosti!

Litanie k nejsv. Jménu Ježíš.

V. Přijď, Duše Svatý, naplň srdce svých věrných.
R. A oheň lásky své v nich rozniť.

Modleme se!
Propůjč, všemohoucí Bože, aby záře tvé jasnosti vzplála nad námi a světlo tvého světla osvícením Ducha Svatého utvrdilo srdce těch, kteří jsou tvou milostí znovuzrozeni. Skrze Krista, Pána našeho. R. Amen.
Nezamítej nás, Bože, od své tváře a svého svatého ducha nám neodnímej!

Druhý den – sobota:
(Účinky Ducha Svatého)

Vstup:

Toto praví Hospodin Bůh: Potom vyleji ducha svého na každého, kdo má tělo; prorokovati budou synové vaši i dcery vaše, starci vaši sny míti budou a jinoši vaši vidění. Ano i na nevolníky vaše i nevolnice v ty dny vyleji ducha svého… Tehdy každý, kdo vzývati bude jméno Hospodinovo, spasen bude. (Joel 2 , 28 až 32.)

Litanie k nejsv. Jménu Ježíš.

V. Naplněni byli všichni Duchem Svatým.
R. A začali mluviti.

Modleme se: Tím ohněm, prosíme, Pane, Duch Svatý nás rozniť, jejž Pán náš, Ježíš Kristus, vyslal na zemi a chtěl, aby se mocně vznítil.
Dej, prosíme, Církvi své, milosrdný Bože, aby Duchem Svatým jsouc sjednocena, žádným nepřátelským útokem nebyla rušena.
Pobožnosti naše, Pane, jež vyléváme před Tvým zrakem, nechť ztráví onen božský oheň, jenž zanítil skrze Ducha Svatého srdce učedníků Krista, Syna Tvého, který žije a kraluje na věky věkův. Amen.

Srdce čisté tvoř v nás, Bože, a ducha pravého obnov v útrobách našich!

Třetí den – neděle:
(Díky za milosti)

Věřím v Ducha Svatého, Pána a Oživitele, jenž od Otce i Syna vychází, jemuž se děje s Otcem i Synem stejná božská čest a oslava, jenž mluvil skrze proroky.

Litanie k nejsv. Jménu Ježíš.

V. Duch Svatý naučí vás.
R. Cokoliv jsem vám mluvil.

Modleme se: – Duchu Svatý! Ty jsi zosobněná Láska a Dobrota v Božství, ty vyléváš do srdcí našich proudy svých darů a milostí. Budiž tobě na věky vzdáván dík za to, že nám dáváš nadpřirozený život, který nám stále zachováváš ve svatých svátostech. Ačkoliv nejsme hodni tvé lásky, přece neustáváš nás svými milostmi posvěcovati, svými dary posilovati a v lásce nás povzbuzovati. Proto ti dnes s Otcem a Synem děkujeme zvláště za tvé neskonalé milosrdenství a prosíme tě, abys nás i příště svou milostí provázel. Sláva Otci…

Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupův! Země jest plna slávy tvé: Sláva Otci, sláva Synu, sláva Duchu Svatému!

Duše Svatý, Bože, smiluj se nad námi! (Třikrát.)

Čtvrtý den – pondělí:
(Prosba o rozmnožení milosti posvěcující)

Litanie k nejsv. Jménu Ježíš.

V. Duch Páně naplňuje okrsek země.
R. A ten, jenž udržuje všechno, ví o každém hlesu!

Modleme se: Duše Svatý, Bože! Ty jsi nás na křtu svatém obmyl, ospravedlnil a posvětil ve jménu Pána našeho, Ježíše Krista, a učinil jsi nás nejen přáteli, přijatými dítkami Božími a dědici království Božího, nýbrž i svými chrámy a příbytky nejsvětější Trojice. Prosíme tě, svou mocí v nás přebývej a uschopňuj k nadpřirozeným úkonům, svou prozřetelností nás opatruj a chraň, svou bytostí dej nám již zde v pozemském životě tebe požívati skrze lásku u víře. Své působení a přebývání v nás dokonej, abychom se z tebe a skrze tebe, Duše Svatý, zrodili k životu věčnému. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Láska Boží rozlej se v srdcích našich skrze Ducha Svatého, jenž nám byl dán.

Pátý den – úterý:
(Prosba o udělení milosti posvěcující.)

Litanie k nejsv. Jménu Ježíš.

V. Duch, jenž od Otce vychází.
R. Ten mne (Krista) oslaví.

Modleme se: Duše Svatý, Bože! Přivlastni nám hříšným ve svaté zpovědi znovu náplň dober vykupitelských, zasvěť sobě chrám naší duše a včleň nás v rodinu Boží, v království spásy, v duchovní bratrství Kristovo, jako jsi to učinil, když jsme byli obmyti na křtu svatém. Připomínajíce si závazky svatého křtu, prosíme my, kteří jsme byli pokřtěni všichni v jedno tělo, abys nás, Duše Svatý, přivedl svou milostí k pravému pokání a k narozeninám pro život věčný. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Duše Svatý, Bože, připrav si naše srdce za čistý příbytek a uděl nám svých darů.

Šestý den – středa:

(Prosba o rozmnožení milosti posvěcující.)

Litanie k nejsv. Jménu Ježíš.

V. Jak dobrý a líbezný jest, Pane.
R. Duch tvůj v nás.

Modleme se: Duše Svatý, Bože, který přebýváš v duši každého ospravedlněného jako poznaný v poznaném a milovaný v milujícím, posvěcuj duše naše, spoj se s námi poznáním a láskou, a učiň si z naší duše příbytek a chrám nejsvětější Trojice. Podstatná Lásko Boží a Dare Nejvyššího, Duše Svatý, projev nám svou neskonalou přízeň a božskou lásku, a učiň nás sobě podobnými a příbuznými Božími, abychom chodili po světlých cestách pravé moudrosti a dosáhli života věčného. Pro Krista, Pána našeho. Amen.

Rač, Bože, ukázati svou sílu; upevňuj v nás, co jsi nám prokázal! Kázni a moudrosti nauč nás, Hospodine, upevni v nás milost Ducha Svatého a naplň srdce naše darem rozumnosti!

Sedmý den – čtvrtek:

(Díky Duchu Svatému.)

Litanie k nejsv. Jménu Ježíš.

V. Apoštolové mluvili rozličnými jazyky.
R. O velikých skutcích Božích.

Modleme se: Věčný Duše Svatý! Tobě se klaníme a děkujeme ti za neskonalou lásku, s jakou jsi způsobil nevýslovné tajemství vtělení Syna Božího a prosíme tebe pro onu nesmírnou lásku, s jakou jsi vytvořil Tělo Ježíšovo, které jest pokrmem duší našich v nejsvětější Svátosti oltářní: Osviť mysli naše a očisti srdce naše, jakož i srdce všech lidí, abychom toto veliké dobrodiní lásky poznali a nejsvětější Svátost oltářní hodně přijímali. Otče náš. Zdrávas, Maria. Sláva.

Věčný Duchu Svatý! Spojujeme se s blahoslavenou a Neposkvrněnou Pannou Marií, se všemi svatými v nebi a se všemi vyvolenými na zemi a obětujeme tobě nejdražší Krev Ježíše Krista na poděkování za hojné milosti a přednosti, jimiž jsi obdařil svou nejvěrnější Nevěstu, Pannu Marii, a zvláště za její neposkvrněné Početí. Obětujeme ti tuto drahou Krev též za obrácení ubohých hříšníků, za rozšíření a povýšení svaté Církve, za ochranu a blaho Svatého Otce a na jeho úmysly. Sláva Otci…

Modleme se: Bože, od něhož jsou svaté žádosti, pravé úmysly a spravedlivé skutky, uděl svým služebníkům pokoje, jehož svět dáti nemůže, aby i naše srdce přikázáním tvým byla oddána, i časy, po odvrácení strachu nepřátelského, pod ochranou tvou byly klidné.

Očisti, Pane, ohněm Ducha Svatého ledví i srdce naše, abychom ti cudným tělem sloužili a čistým srdcem tobě se líbili. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Přijď Svatý Ohni, který nespaluješ, nýbrž osvěcuješ a uděl nám svých darů! Nauč nás všemu, co hlásal Kristus Pán.

Osmý den – pátek:

(Modlitba k Duchu Svatému za Církev a duchovenstvo.)

Litanie k nejsv. Jménu Ježíš.

V. Upevňuj, Bože, co jsi nám prokázal.
R. Do tvého chrámu Králové přinášejtež tobě dary!

Stvořiteli Duchu Svatý, přispívej milostivě svaté Církvi katolické , utvrzuj a posiluj ji svou nebeskou mocí proti útokům nepřátelským; svou láskou pak a milostí obnovuj ducha svých služebníků, které jsi posvětil, aby oslavovali v tobě Otce a jeho jednorozeného Syna a Pána našeho, Ježíše Krista. Amen. (300 dní odp. Pius X. 1908.)

Duchu Svatý, Duchu pravdy! Zavítej do našich srdcí a uděl národům jasnost svého světla, aby se ti v jednotě víry zalíbili (Odp. 100 dní denně. Lev XIII. 1897.)

Modleme se: Uděl nám, Bože pokoje, pravou sjednocenost ve víře bez všeliké roztržky a bez všeho rozdvojení. Obrať srdce naše k pravému pokání a polepšení života; zapal v nás oheň své lásky a dej nám lačněti a žízniti po všeliké spravedlnosti, abychom jako poslušné dítky v životě i smrti tobě se líbili a přijemni byli. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Věčný Duchu Svatý! Pro lásku, jakou lneš k svatému Josefu, který s takovou pečlivostí ochraňoval tvou nejmilejší nevěstu, nejsvětější Pannu Marii, smiluj se nad námi a nad ubohými umírajícími!

Otče náš. Zdrávas, Maria. Sláva Otci.

Nezamítej nás, Bože, od své tváře a svého svatého Ducha nám neodmítej!

Navrať nám, Bože, radost z ochrany své a duchem statečným posiluj nás!

Devátý den – sobota:

(Prosba o milosti pomáhající o rozmnožení milosti posvěcující.)

Litanie k nejsv. Jménu Ježíš.

V. Sešli Ducha svého a stvořeni budou.
R. A takto obnovíš tvářnost země!
V. Láska boží rozlita jest v srdcích našich.
R. Skrze Ducha Svatého, kterýž nám byl dán.

Modleme se: Ježíši Kriste, jenž si druhdy k učedníkům svým pravil: „Nenechám vás sirotky,“ tys zaslíbení své věrně vyplnil a učedníkům svým seslal Ducha pravdy, Ducha Utěšitele a Posvětitele. Smiluj se i nad námi, a milosti své skrze Ducha Svatého nám přivlastňuj! Bdi nad námi, abychom milostí Ducha Svatého nadarmo nepřijímali, nýbrž spasitelných jeho vnuknutí používajíce, jeho radám své srdce otvírali, jeho útěchu a pomoc ve všech potřebách svých seznávali a v dobrém setrvali až do konce. Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. Amen.

Duše Svatý, dárce milosti, rozmnožuj v našich duších ve svatém přijímání milost posvěcující, posiluj naši lásku k Bohu, zeslab naše náruživosti, očisti nás od hříchů všedních, chraň od hříchů smrtelných a odpusť nám tresty za hříchy. V každé době osvěcuj náš rozum, pobádej vůli k dobrému, posiluj naši vůli v nesnázích a potěšuj nás ve všech útrapách.

O Duše Svatý, Dárce milosti, posvěť duši naši v životě, posvěť naši duši v hodině smrti! Srdce čisté zachovej v nás, dokud žijeme; srdce čisté stvoř v nás, až budeme umírati. Ducha pravého obnov v nás při odchodu na věčnost.

Uděliž nám, Pane, svatá a tajemná nejsvětější Svátost božské vroucnosti, abychom se radovali stejně z účasti na ní i z ovoce jejího. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Sešli nám Ducha Svatého a budeme stvořeni; a obnovíš tvářnost země! Milost Ducha Svatého osviť smysly a srdce naše! – Amen.

Přijď, Duše Svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky! (Odp. 300 dní.)

 


Úvodní úvaha převzata z modlitební knihy P. Konráda M. Kubeše T. J. Ve šlépějích Neposkvrněné, 1935 v Brně.

Text a struktura noveny převzaty z: P. Klemens Minařík O. F. M: Příručka katolických pobožností, 1935 v Praze.

Obě díla byla církevně schválena, druhé z nich navíc arcibiskupskou konsistoří v Olomouci r. 1935 doporučeno kněžstvu tamější arcidiecéze.