Virtuální kasino nízká sázka

  1. Vklad Online Kasino Za 1 Euro 2023: Vývojář softwaru stále nenabízí rulety 4theplayer.
  2. Online Automaty Za Reálné Peníze 2023 - Budete muset poskytnout kopii vašeho občanského průkazu nebo pasu nebo řidičského průkazu.
  3. Možnosti Platby V Online Kasinu: Nyní, při výplatě 35 na 1, to je spousta peněz.

Bonus za založení účtu kasino

Free Spiny Dnes Bez Vkladu
Naštěstí se nemusíme spoléhat na tuto emoční zaujatost, abychom toto tvrzení zdiskreditovali.
Sloty Skutečné Peníze Bez Vkladového Bonusu 2023
Raging Bull Casino předvádí pěkný výběr her, ke kterým lze přistupovat také prostřednictvím tabletů a smartphonů.
Mohly by existovat také komunitní jackpoty – které se hromadí, když do hry bingo vstupuje více hráčů.

Online kasino bonus bez vkladu žádné požadavky

Jak Vyhrát Online Hrací Automaty 2023
Vkládání peněz je s Greenplay snadné, jednoduše postupujte podle pokynů na svém účtu a zobrazí se vám všechny níže uvedené možnosti, kde si můžete vybrat způsob platby Greenplay.
Video Automaty Online Zdarma
Nolimit City Studio ví, jak překvapit hráče, takže tento Online slot připravil několik překvapení, která překvapí i zkušené zákazníky online kasin.
Automat Hrat Zdarma

?>

Katolický chrám domem Božím (kap. 2, 1b)

Chrámům našim říká se také „dům Boží“, a vším právem, nebo každý chrám katolický vpravdě domem Božím jest, když v něm Bůh osobně přebývá a po všechny časy v něm nalezen býti může. Kůrové andělů jeho obsluhují ho zde, klaní se mu, velebí ho, uctívají ho a přednášejí mu naše modlitby. …

Předchozí díl: O způsobu, jakým chrámy svěceny bývají (kap. 2, 1a)

Katolický chrám je právem nazýván domem Božím

Chrámům našim říká se také „dům Boží“, a vším právem, nebo každý chrám katolický vpravdě domem Božím jest, když v něm Bůh osobně přebývá a po všechny časy v něm nalezen býti může. Kůrové andělů jeho obsluhují ho zde, klaní se mu, velebí ho, uctívají ho a přednášejí mu naše modlitby.

Předobraz křesťanského chrámu ve zjevení Jakubovi

Tato jejich služba předobrazena byla zjevením, jež se stalo arciotci Jakubovi. Když totiž tento praotec vyvoleného národa Božího v noci na poli ulehl, viděl ve spaní řebřík, jenž sahal od země až k nebi, na něm anděly Boží vystupující i sestupující; na konci pak řebříku svrchu stál sám Hospodin. Jakub probudiv se leknutím, řekl: „Jak hrozné jest místo toto! Neboť tu je dům Boží a brána nebeská.“1 I pomazal kámen, na němž hlava jeho byla spočívala, olejem, aby byl oltářem; a když se byl ze své cesty vrátil, obětoval na něm Nejvyššímu.

Toto všecko bylo předobrazem chrámu křesťanského, v němž kámen oltářní bývá svatým olejem i křižmem pomazán a o němž vpravdě říci lze: Jak hrozné jest místo toto! Neboť tu je dům Boží a brána nebes, kde andělé sestupují i vystupují, aby nám požehnání s nebes přinášeli a modlitby naše vzhůru k trůnu nebeskému donášeli!

Na naše chrámy platí slova proroka Isaiáše

Chrám náš jest také oním místem, o němž mluví Bůh ústy Isaiáše proroka, řka: „Přivedu je (kteříž Bohu slouží) na horu svatou svou a obveselím je v domě modlitby své. Zápalové jejich a oběti jejich líbiti se budou mně na oltáři mém; nebo dům můj, dům modlitby slouti bude všechněm národům.“2

Chámy nemůžeme nikdy dosti ctíti

Z toho všeho můžeme seznati, jak svaté jsou chrámy naše a jak velice si jich vážiti máme! Nebo že jsou domy Božími a že Ježíš Kristus v nejsvětější Svátosti, kůry andělskými obklíčen, osobně v nich jest přítomen, proto nemůžeme ani chrámů svých dosti v uctivosti míti, ani dosti nábožně se v nich modliti! Kdybychom měli hodně živou víru, toliko s bázní a třesením bychom do posvěcených chrámů vstupovali, s největší uctivostí se tam Pánu Ježíši v nejsvětější Svátosti klaněli a anděly, kteříž ho tam obstupují, zbožně uctívali!

Kdo se v kostele nevhodně chová, velikého zneuctění se dopouští

Tak činíval král David, když do svatého stánku vstupoval; nebo říkával: „Oslavovati Tě budu, Hospodine, celým srdcem svým… Před obličejem andělů žalmy zpívati budu Tobě. Klaněti se budu k chrámu svatému Tvému, a oslavovati budu jméno Tvé.“3 Kdo tedy v kostele mezi službami Božími tlachá, se směje, aneb jinak Boha uráží i hněvá, dopouští se velikého zneuctění Velebnosti Boží a jeho domu svatého.

Vstupuješ-li tedy do kostela, umiň si opravdově, že tam ani jediného zbytečného slova nepromluvíš ani neposlechneš, a také že se nebudeš všetečně ohlížeti, nýbrž že se tam budeš pobožně modliti, Boha svého uctívati, hříchů svých želeti a milosrdenství Boží na sebe s nebes svolávati.


Následující díl:
O svěcení na kněžství (kap. 2, 2)


[1] I.Mojž. 28, 17;
[2] Isai.56, 7;
[3] Žalm 137, 1, 2;

Ctih. Martin z Kochemu OFMCap.: Výklad Nejdražší oběti Mše svaté. Převzato včetně poznámek z vydání r. 1933 u Ladislava Kuncíře v Praze. Mezititulky doplněny redakcí KL.